HOME LAATSTE BERICHTEN LESSEN CONTACT BESTUUR AGENDA SPONSORS WEDSTRIJDEN FOTO'S TARIEVEN

 

 

 

NOTULEN KLIK HIER

Aan de leden van de Pernisse Ruitervereniging.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden op woensdag 6 juni om 19.30 uur in de kantine van de Pernisse Ruitervereniging.

A.G.E.N.D.A.

1 ) Opening door de voorzitter.

2 ) Notulen ALV najaarsvergadering (zie site van de PRV).

3 ) Financieel verslag.

4 ) Verslag kascommissie.

5 ) Verkiezing kascommissie.

6 ) Begroting 2018.

7 ) Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar secretaris : Mevr. J de Jong-Berghout.

Kandidaat heeft zich gesteld in de najaarsvergadering:  M. de Wit.

 

8 ) Rondvraag.

9) Sluiting.

 

Namens het bestuur.

Jeannette de Jong, secretaris

 

 

 

 

 

 

Wilt u voor een gezellige avond of een familiefeest onze kantine huren dan kan dat!

Wij mogen 12x per jaar de kantine verhuren.

Voor info en prijzen kunt u contact opnemen met H.G. Kramer.

E-mail : h.kramer32@upcmail.nl